Jesteś tutaj

Działalność lecznicza

Struktura organizacyjna:

Katedra i Klinika działa w ustalonej strukturze organizacyjnej, która dotyczy celów, funkcji, kadry i zaplecza materiałowo-łóżkowego. Oddziały kliniczne liczą łącznie 75 łóżek. Są one podzielone na jednostki

Oddział Diabetologii (30 łóżek)
Jednostki kliniczne chorób wewnętrznych – kobieca i męska (37 łóżek)
Pododdział Intensywnej Opieki Internistycznej (8 łóżek)

  Z jednostkami klinicznymi zintegrowane są pracownie:

  • Analityki i Biochemii Diabetologicznej
  • Diagnostyki Powikłań Naczyniowych Cukrzycy
  • Mikrokrążenia
  • Epidemiologii Cukrzycy

  Z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w sposób funkcjonalny, kadrowy i programowy są połączone:

  • Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna
  • Pracownia Retinopatii Cukrzycowej

  Posiadana aparatura:

  • ultrawirówka L7-55R (Beckman) do rozdziału lipoprotein osocza, VARIANT firmy BIO-RAD,
  • spektrofotometr Shimadzu z komputerową przystawką do analizy kinetycznej,
  • spektrofotometr COBAS MIRA PLUS (Roche) o zakresie długości fali 340-750 nm,
  • urządzenie laserowe do oceny przepływów krwi w mikrokrążeniu PeriFlux 4001 Master (firmy PeriMed),
  • system 24-godzinnej rejestracji i analizy EKG metodą Holtera MT-200/MT-100 z oprogramowaniem firmy Schiller AG,
  • bieżnia kardiologiczna – JAS-NFG (USA),
  • aparatura USG i dopplerowska – Hewlett-Packard,
  • neurotezjometr,
  • aparat Cardionomic do oceny zaburzeń układu nerwowego autonomicznego,
  • aparat do monitorowania tętna płodu,
  • elektroniczny podometr PEL 38 (MIDI CAPTEURS),
  • laser okulistyczny i aparatura do zdjęć siatkówki

  Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

  W zakresie specjalistycznej interny Katedra i Klinika prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię w pełnym zakresie. W poddoddziałach internistycznych hospitalizuje się rocznie około 1500 chorych.

  Specjalnością Katedry i Kliniki jest diagnostyka i leczenie chorych na cukrzycę, szczególnie z powikłaniami kardiologicznymi, angiologicznymi i neurologicznymi, chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy, nadciśnieniem tętniczym, chorych z dyslipidemią, otyłością, dną moczanową, stanami hipoglikemicznymi lub innymi zaburzeniami przemiany materii, żywienia i endokrynopatiami.

  W tym szczególnym zakresie Katedra i Klinika oferuje:

  • kompleksowe leczenie świeżych zachorowań na cukrzycę z wdrożeniem metody leczenia intensywnego i samokontroli
  • kontrolę leczenia i jego optymalizację u chorych na dłużej trwającą cukrzycę oraz jej powikłań z wdrożeniem intensywnej metody leczenia
  • wprowadzenie do leczenia za pomocą osobistych pomp do ciągłego podskórnego wlewu insuliny (intensywna insulinoterapia)
  • kompleksowe przygotowanie do ciąży, leczenie w czasie ciąży, porodu i połogu matki chorej na cukrzycę oraz noworodka
  • leczenie dyslipidemii
  • diagnostykę i leczenie stanów hipoglikemii
  • diagnostykę i leczenie innych chorób metabolicznych, w tym patologicznej otyłości, niektórych chorób przemiany materii genetycznie uwarunkowanych
  • testy czynnościowe nerek w cukrzycy, testy czynnościowe serca w cukrzycy, testy czynnościowe ukrwienia kończyn dolnych, testy czynnościowe na neuropatię obwodową (neurotezjometria) oraz na neuropatię cukrzycową autonomiczną
  • kompleksową diagnostykę retinopatii cukrzycowej, kompleksową diagnostykę stanów hipoglikemii nie związanych z cukrzycą, kompleksową diagnostykę i leczenie zespołu stopy cukrzycowej, kompleksową diagnostykę stanu serca w cukrzycy
  • próbę wysiłkową EKG, 24-godzinne badanie EKG (Holter), badanie neurotezjometryczne

  Wojewódzka Przykliniczna Przychodnia Diabetologiczna:

  Z Kliniką ściśle związana jest Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna, która obejmuje:

  • Gabinety diabetologiczne
  • Poradnię Leczenia Dyslipidemii
  • Szkołę Edukacji Terapeutycznej i Prewencyjnej
  • Ośrodek Planowania Ciąży i Opieki Diabetologicznej dla Kobiet Ciężarnych Chorych na Cukrzycę w kooperacji z Kliniką Położnictwa II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Pracownię Retinopatii Cukrzycowej: diagnostykę schorzeń siatkówki i naczyniówki, zmian degeneracyjnych, zapalnych, pourazowych, nowotworowych, fotokoagulację laserem argonowym, angiografię fluoresceinową, kolorową fotografię dna oka,
  • Poradnię Otyłościową

  Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna obejmuje stałą opieką diabetologiczną ok. 3000 chorych (przede wszystkim z cukrzycą typu 1 oraz cukrzycą typu 2 z powikłaniami lub wymagającą leczenia insuliną). Rocznie udziela ponad 12 000 porad konsultacyjnych, diabetologicznych. Świadczy usługi konsultacyjne dla chorych z poradni diabetologicznych szczebla dzielnicowego, wojewódzkiego oraz krajowego.

  Centrum Edukacji Prewencyjnej i Terapeutycznej

  W Katedrze i Klinice w ścisłej łączności z Wojewódzką Przychodnią Diabetologiczną w Warszawie działa Centrum Edukacji Prewencyjnej i Terapeutycznej dla chorych na cukrzycę. Prowadzi ono strukturalny program szkolenia chorych na cukrzycę w formie szkoły – wykłady i prelekcje połączone z ćwiczeniami praktycznymi i sprawdzianem wiadomości i umiejętności. Szkoła ściśle współpracuje z Diabetes Education Study Group Europejskiego Towarzystwa Badania Cukrzycy (EASD).